---

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี