วิวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงการอบรมเรื่อง “สร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย”ภายใต้หัวข้อ "การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของประเทศ" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 –16.30 น. แบบออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM


เอกสารประกอบการอบรม