วิวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยใชโปรแกรม Turnitin เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. แบบออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM


เอกสารประกอบการอบรม

ประมวลภาพกิจกรรม

อ่านข้อมูลไฟล์จาก directory ทั้งหมด Untitled