วิวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสืบค้นและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์” ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. แบบออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM