วิวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำทิศทางการวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน