วิวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงการอบรมหัวข้อ "การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : Social Return on Investment (SROI)" ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. แบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ ZOOM


เอกสารประกอบการอบรม