วิวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงการอบรมหัวข้อ " กลไกการให้ทุนและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ" ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. แบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ ZOOM


เอกสารประกอบการอบรม 1
เอกสารประกอบการอบรม 2