--

กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด

>> โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำทิศทางการวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 23-11-22
>> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสืบค้นและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์” ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. แบบออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM 26-5-22
>> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยใชโปรแกรม Turnitin เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. แบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ ZOOM 28-2-22
>> โครงการอบรมหัวข้อ " กลไกการให้ทุนและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ" ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. แบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ ZOOM 21-1-22
>> โครงการอบรมหัวข้อ "การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : Social Return on Investment (SROI)" ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. แบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ ZOOM 21-1-22
>> โครงการอบรมเรื่อง “สร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย”ภายใต้หัวข้อ "การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของประเทศ" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 –16.30 น. แบบออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM 11-8-21
>> รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “Human Research Participant Protection Course” ครั้งที่ 2/2564 ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 23-7-21
>> โครงการอบรมหัวข้อ "กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย" ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. แบบออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM 21-6-21
>> โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี” 30-6-21